Dịch thuật: Đạo kiến liễu hoa (Phạm Thành Đại)

 

道见蓼花

秋风袅袅露华鲜

去岁如今刺钓船

歙县门西见红蓼

此身曾在白鸥前

                                                                       (范成大)

ĐẠO KIẾN LIỄU HOA

Thu phong niểu niểu lộ hoa tiên

Khứ tuế như kim thích điếu thuyền

Hấp huyện môn tây kiến hồng liễu

Thử thân tằng tại bạch âu tiền

                                                                         (Phạm Thành Đại)

BÊN ĐƯỜNG THẤY HOA LIỄU

(Gió thu hiu hắt thổi, những giọt sương móc trong xanh

Từ năm ngoái đến năm nay níu giữ thuyền câu lại

Thấy phía tây cửa huyện Hấp hoa liễu trổ đỏ

Thân này từng ở trước làn sóng trắng) 

Phụ lục của người dịch

Phạm Thành Đại 范成大 (năm 1126 – năm 1193): Tự Chí Năng 至能(trong Tống Sử 宋史 chép nhầm là Trí Năng 致能), một tự khác là Ấu Nguyên 幼元, lúc trẻ tự hiệu là Thử Sơn Cư Sĩ 此山居士, về già hiệu là Thạch Hồ Cư Sĩ 石湖居士, người huyện Ngô phủ Bình Giang 平江 (nay là thành phố Tô Châu 苏州tỉnh Giang Tô 江苏).

          Phạm Thành Đại là quan viên, thi gia và là văn học gia thời Nam Tống.

https://baike.baidu.com/item/%E8%8C%83%E6%88%90%E5%A4%A7/199688

                                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                                  Quy Nhơn 18/02/2022

Nguồn

http://m.gushitun.com/zishici_datxqkopkztk/ 

Previous Post Next Post