Câu đối: Luyến chức đam quyền vong hậu lạc ...

 


戀職耽權忘後樂

殃民誤國棄先憂 

Luyến chức đam quyền vong hậu lạc

Ương dân ngộ quốc khí tiên ưu

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 03/02/2022

                                                                                       Mùng 3 tết Nhâm Dần

 

Previous Post Next Post