Câu đối: Hữu chức vật tố thi, thượng khuông quốc hạ ích dân, nhất ý vụ tư ư thụ đức ...

 

有職勿做尸上匡國下益民一意務滋於樹德

無功休受祿外扶危內濟困專心由義及居仁

Hữu chức vật tố thi, thượng khuông quốc hạ ích dân,

nhất ý vụ tư ư thụ đức

Vô công hưu thụ lộc, ngoại phù nguy nội tế khốn,

chuyên tâm do nghĩa cập cư nhân

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 19/02/2022

 

Previous Post Next Post