Dịch thuật: Bảng đối chiếu Chu lịch, Ân lịch và Hạ lịch (Vương Lực)

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU CHU LỊCH, ÂN LỊCH VÀ HẠ LỊCH 

CHU LỊCH 周历

Nguyệt kiến 月建

                    Chinh nguyệt 正月              Xuân

          Sửu         Nhị nguyệt  二月                Xuân    

          Dần        Tam nguyệt 三月                Xuân

          Mão        Tứ nguyệt 四月                  Hạ

          Thìn        Ngũ nguyệt五月                Hạ

          Tị            Lục nguyệt 六月                 Hạ

          Ngọ        Thất nguyệt 七月                Thu

          Mùi         Bát nguyệt 八月                 Thu

          Thân       Cửu nguyệt 九月                Thu

          Dậu         Thập nguyệt 十月               Đông

          Tuất        Thập nhất nguyệt 十一月    Đông

          Hợi         Thập nhị nguyệt 十二月      Đông

ÂN LỊCH 殷历

Nguyệt kiến 月建

                     Thập nhị nguyệt 十二月        Đông

          Sửu          Chinh nguyệt 正月                Xuân

          Dần         Nhị nguyệt  二月                    Xuân    

          Mão         Tam nguyệt 三月                   Xuân

          Thìn         Tứ nguyệt 四月                      Hạ

          Tị             Ngũ nguyệt五月                    Hạ

          Ngọ         Lục nguyệt 六月                     Hạ

          Mùi          Thất nguyệt 七月                   Thu

          Thân         Bát nguyệt 八月                    Thu

          Dậu           Cửu nguyệt 九月                   Thu

          Tuất          Thập nguyệt 十月                  Đông

          Hợi           Thập nhất nguyệt 十一月      Đông

HẠ LỊCH 夏历

Nguyệt kiến 月建

                     Thập nhất nguyệt 十一月      Đông

          Sửu         Thập nhị nguyệt 十二月        Đông

          Dần         Chinh nguyệt 正月                Xuân

          Mão         Nhị nguyệt  二月                  Xuân    

          Thìn        Tam nguyệt 三月                   Xuân

          Tị             Tứ nguyệt 四月                     Hạ

          Ngọ          Ngũ nguyệt五月                   Hạ

          Mùi          Lục nguyệt 六月                    Hạ

          Thân       Thất nguyệt 七月                   Thu

          Dậu          Bát nguyệt 八月                     Thu

          Tuất          Cửu nguyệt 九月                   Thu

          Hợi           Thập nguyệt 十月                  Đông

          Tam chinh 三正 Hạ Ân  Chu là chế độ lịch nhật khác nhau được sử dụng ở các khu vực khác nhau thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chúng ta khi đọc cổ tịch thời Tiên Tần tất phải hiểu rõ sự sai biệt của tam chinh, nhân vì chế độ lịch nhật để ghi chép mà cổ tịch thời Tiên Tần y cứ là hoàn toàn không thống nhất. Đơn cử như bộ Xuân Thu 春秋 và bộ Mạnh Tử 孟子 đa phần dùng Chu lịch; Sở từ 楚辞 Lã Thị Xuân Thu 吕氏春秋 dùng Hạ lịch. Với Thi kinh 诗经 cần phải xem cụ thể thi thiên, ví dụ như Tiểu nhã – Tứ nguyệt 小雅 - 四月 dùng Hạ lịch, Bân phong – Thất nguyệt 豳风 - 七月 lại dùng cả Hạ lịch và Chu lịch…

                                                                                                 (trích)

Chú của người

          Âm lịch hiện nay chúng ta sử dụng là theo lịch nhà Hạ, tháng đầu tiên Chinh nguyệt 正月 kiến Dần .

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 22/01/2022

Nguồn

TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

中国古代文化常识

Chủ biên: Vương Lực 王力

Bắc Kinh: Trung Quốc Nhân dân Đại học xuất bản xã, 2012

Previous Post Next Post