Dịch thuật: Đáp Lâm trưởng lão kí u lan (Tô Triệt)

 

答琳长老寄幽兰

谷深不见兰生处

追逐微风偶得之

解脱清香本无染

更因一嗅识真如

                                                                         苏辙

ĐÁP LÂM TRƯỞNG LÃO KÍ U LAN

Cốc thâm bất kiến lan sinh xứ,

Truy trục vi phong ngẫu đắc chi.

Giải thoát thanh hương bản vô nhiễm,

Cánh nhân nhất khứu thức chân như.

                                                                                 (Tô Triệt)

ĐÁP LÂM TRƯỞNG LÃO KÍ U LAN

Nơi hang sâu không biết hoa lan mọc ở nơi nào,

Đi theo làn gió nhẹ ngẫu nhiên thấy được hoa lan

Như được giải thoát với mùi hương trong trẻo vốn không bị  vấy nhiễm này

Và nhân vì ngửi được mà biết được chân như

Tô Triệt 苏辙 (1039 – 1112): tự Tử Do 子由người Mi Sơn 眉山 Mi Châu 眉州 (nay thuộc Tứ Xuyên - 四川). Ông là một trong Đường Tống bát đại gia, cùng với phụ thân là Tô Tuân 苏洵, anh là Tô Thức 苏轼 gọi chung là Tam Tô.

                                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                                   Quy Nhơn 11/01/2022

Nguồn

http://baike.baidu.com/view/32027.htm?func=retitle

http://mozhian.blogbus.com/ogs/40971462.html

Previous Post Next Post