Sáng tác: Thiện dữ ác

 

善與惡

地獄大門開

天堂何故閉

真神不能來

惡鬼潮陽世

                 黃章興

THIỆN DỮ ÁC

Địa ngục đại môn khai

Thiên đường hà cố bế

Chân thần bất năng lai

Ác quỷ triều dương thế

                                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                                 Quy Nhơn 30/12//2021

Previous Post Next Post