Dịch thuật: Xuất khố hạ (Nhẫn kinh . Khuyến nhẫn bách châm)

 

出胯下

    韩信好带长剑, 市中有一少年辱之, : 君带长剑, 能杀人乎? 若能杀人, 可杀我也; 若不能杀人, 从我胯下过.韩信遂屈身, 从胯下过. 汉高祖任为大将军, 信召市中少年, 语之曰: 汝昔年欺我, 今日可欺我乎?少年乞命, 信免其罪, 与其一校官也.

       (忍经)

XUẤT KHỐ HẠ

          Hàn Tín hiếu đới trường kiếm, thị trung hữu nhất thiếu niên nhục chi, viết: “Quân đới trường kiếm, năng sát nhân hồ? Nhược năng sát nhân, khả sát ngã dã; nhược bất năng sát nhân, tùng ngã khố hạ quá.” Hàn Tín toại khuất thân, tùng khố hạ quá. Hán Cao Tổ nhậm vi Đại tướng quân, Tín triệu thị trung thiếu niên, ngứ chi viết: “Nhữ tích niên khi ngã, kim nhật khả khi ngã hồ?” Thiếu niên khất mệnh, Tín miễn kì tội, dữ kì nhất hiệu quan dã.

                                                                                     (Nhẫn kinh)

LUỒN TRÔN

          Hàn Tín thích đeo trường kiếm, trong chợ có một thiếu niên làm nhục Hàn Tín, nói rằng: “Ông đeo trường kiếm, có thể giết người không? Nếu có thể giết thì giết ta đây thử; nếu không thể giết thì luồn dưới háng ta bò qua.” Hàn Tín bèn khom người, luồn qua háng. Về sau, Hán Cao Tổ Lưu Bang nhậm mệnh Hàn Tín làm Đại tướng quân, Hàn Tín cho triệu thiếu niên trong chợ từng làm nhục mình đến, bảo với anh ta rằng: “Năm xưa ông khinh ta, nay có thể khinh ta chằng?’ Thiếu niên xin tha mạng, Hàn Tín miễn tội, còn giao cho anh ta làm hiệu quan.

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 11/12/2021

Nguồn

NHẪN KINH . KHUYẾN NHẪN BÁCH CHÂM

忍经 . 劝忍百箴

Tác giả: (Nguyên) Hứa Danh Khuê 许名奎, Ngô Lượng 吴亮

Chú dịch: Trần Khiêm 陈谦

Vũ Hán: Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post