Câu đối: Chấp chính vô năng đa sáo ngữ, khẩu khai nhân từ tịnh một .....

 


執政無能多套語口開仁詞並沒

秉權不類缺真情言出巧辯有餘 

Chấp chính vô năng đa sáo ngữ, khẩu khai nhân từ tịnh một

Bỉnh quyền bất loại khuyết chân tình, ngôn xuất xảo biện hữu dư

                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                Quy Nhơn 11/12/2021

 

Previous Post Next Post