Dịch thuật: Nhất lân nhất trảo (Thành ngữ cố sự)

 

NHẤT LÂN NHẤT TRẢO

一鳞一爪

MỘT VẢY MỘT VUỐT

Giải thích: Rồng ở trong mây, chỉ lộ ra một chút vảy, một ngón chân, rất khó thấy toàn bộ. Ví sự vật tàn khuyết không trọn vẹn.

Xuất xứ: Thanh . Triệu Chấp Tín 赵执信: Đàm long lục 谈龙录.

          Trong : Đàm long lục 谈龙录 có chép:

          Thi như thần long, kiến kì thủ bất kiến kì vĩ, hoặc vân trung lộ nhất trảo nhất lân nhi dĩ.

          诗诗如神龙, 见其首不见其尾, 或云中露一爪一鳞而已.

          (Thơ như rồng thần, chỉ thấy đầu của rồng mà không thấy đuôi của rồng, hoặc chỉ lộ ra một chiếc vuốt một mảnh vảy mà thôi)

          Vương Sĩ Trinh 王士祯đời Thanh lấy câu này để ví tính hàm súc của thơ. Ý nghĩa là: Một bài thơ hay giống như con rồng thần, chỉ có thể thấy đầu của nó, nhưng lại không thấy đuôi của nó, hoặc trong mây nó chỉ lộ ra một ngón chân hoặc một mảnh vảy mà thôi.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 17/12/2021

Nguyên tác Trung văn

NHẤT LÂN NHẤT TRẢO

 一鳞一爪

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post