Câu đối: Nhi giang bách phát, vô trá vô khi, hữu xú hữu thanh kiêm hữu sắc ...

 

兒肛百發無詐無欺有臭有聲兼有色

官口一言有鋼有鐵無情無理又無心 

Nhi giang bách phát, vô trá vô khi, hữu xú hữu thanh kiêm hữu sắc

Quan khẩu nhất ngôn, hữu cang hữu thiết, vô tình vô lí hựu vô tâm 

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 17/12/2021

Previous Post Next Post