Dịch thuật: Đại tài tiểu dụng (Thành ngữ cố sự)

 

ĐẠI TÀI TIỂU DỤNG

大材小用

TÀI LỚN MÀ DÙNG VÀO VIỆC NHỎ 

Giải thích:  Chỉ việc sử dụng nhân tài không thích đáng, gây ra sự oan uổng và sự lãng phí tài năng.

Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Biên Nhượng truyện 后汉书 - 边让传.

          Cuối thời Đông Hán, vùng Trần Lưu 陈留 có một văn sĩ tên Biên Nhượng 边让 rất nổi tiếng. Đại tướng quân chủ trì quốc chính lúc bấy giờ là Hà Tiến 何进nghe nói, rất muốn mời Biên Nhượng đến phụ tá cho mình, nhưng sợ ông ta không tuân mệnh. Hà Tiến bèn lấy danh nghĩa trưng binh cưỡng ép Biên Nhượng tới, lúc đầu không hề trọng dụng, chỉ để ông ấy làm một chức lệnh sử nhỏ.

          Bên cạnh Hà Tiến còn có văn sĩ Thái Ung 蔡邕, đương thời giữ chức Nghị lang 议郎, trong quá trình cùng làm việc với Biên Nhượng, ông rất kính phục tài hoa của Biên Nhượng, cho rằng Hà Tiến không nên đối xử lạnh nhạt với người có tài học. Thế là Thái Ung khéo léo khuyên rằng:

          - Tướng quân, nếu dùng chiếc đỉnh lớn dùng để nấu trâu đem nấu gà, nhất định là không thích đáng. Nhân vì làm như thế không dễ để nấu gà cho ngon, nước cốt nhiều sẽ khiến vị nhạt đi, còn nước cốt ít sẽ khó làm cho gà chín. Đồ thì lớn mà lại dùng vào việc nhỏ, vốn là không thích hợp. Mong tướng quân không nên dùng đỉnh lớn nấu trâu để nấu gà. Dùng người cũng như vậy.

          Đương nhiên Hà Tiến hiểu ý, thế là trọng dụng Biên Nhượng.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 01/12/2021

Nguyên tác Trung văn

MÃ CÁCH KHOẢ THI

马革裹尸

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post