Câu đối: Đản kí phúc tâm hoà thủ túc .....

 

但冀腹心和手足

怎知土芥與寇讎

Đản kí phúc tâm hoà thủ túc

Chẩm tri thổ giới dữ khấu thù

                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                Quy Nhơn 05/12/2021

Previous Post Next Post