Câu đối: Chức vị hữu kì, du kì tất hiết, tham toạ liên đồng hoạ quốc ...

 

職位有期逾期必歇貪坐連同禍國

藥材定限過限須除逼嘗一併殃民 

Chức vị hữu kì, du kì tất hiết, tham toạ liên đồng hoạ quốc

Dược tài định hạn, quá hạn tu trừ, bức thường nhất tính ương dân

                                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                                     Quy Nhơn 03/12/2021


 

 


 

Previous Post Next Post