Dịch thuật: Tự vũ mãn giang mai (332) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TỰ VŨ MÃN GIANG MAI (332)

自舞滿江梅

Mấy khóm hoa mai đang múa 

          Thẩm Dữ Cầu 沈与求 thời Tống ở bài Thứ Tăng Hoành Phụ vận 次曾宏父韵 (kì nhất) viết rằng:

Tiểu vũ kinh tuần hộ bất khai

Cách tường thanh tử mãn giang mai

U cầm diệp để như tương thức

Bễ nghễ không đình dục há lai

小雨经旬户不开

隔墙青子满江梅

幽禽叶底如相识

睥睨空庭欲下来

(Mưa nhỏ suốt cả tuần không mở cửa

Cách tường mơ xanh đầy cả cành mai

Chim đỗ quyên trong tán lá như quen biết

Liếc nhìn khoảng sân trống kia như muốn đáp xuống)

Kinh tuần 经旬: Chỉ khoảng thời gian dài, 10 ngày là 1 tuần .

Thanh tử 青子: Trái hãy còn xanh chưa chín.

Giang mai 江梅: Chỉ một loại mai đẹp, không phải chỉ cây mai bên sông hoặc mai bên bờ nước.

U cầm 幽禽: Tức chim đỗ quyên.

Diệp để 叶底: Trong tán lá.

https://www.hanmot.com/GuShi/Details/b31f7037-df37-4c14-9344-3041875a65f6

Câu 332 này và câu 331 ở trên:

Tự phi song bạch trĩ

自飞双白雉

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Trĩ xập bay mai cũng bẻ bai (282)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Trĩ XẬP XOÈ mai cũng bẻ bai 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 04/12/2021

Previous Post Next Post