Dịch thuật: Gia cư phục hữu giang hồ chi hứng (Đới Phục Cổ)

 

家居复有江湖之兴

寒儒家舍只寻常

破纸窗边折竹床

接物罕逢人可语

寻春多被雨相妨

庭垂竹叶因思酒

室有兰花不炷香

到底闭门非我事

白鸥心性五湖傍

                                                                      (戴复古)

GIA CƯ PHỤC HỮU GIANG HỒ CHI HỨNG

Hàn nho gia xá chỉ tầm thường,

Phá chỉ song biên chiết trúc sàng.

Tiếp vật hãn phùng nhân khả ngữ,

Tầm xuân đa bị vũ tương phương.

Đình thuỳ trúc diệp nhân tư tửu,

Thất hữu lan hoa bất chú hương.

Đáo để bế môn phi ngã sự,

Bạch âu tâm tính ngũ hồ bàng.

                                                                          (Đới Phục Cổ)

ĐÃ Ở NHÀ LẠI CÓ HỨNG GIANG HỒ

 Nhà nho nghèo, nếp nhà chỉ tầm thường,

Chiếc giường trúc gãy bên cửa sổ rách giấy.

Tiếp vật, ít khi gặp được người mà có thể cùng trò chuyện,

Cây tầm xuân kia cũng bị mưa xâm hại.

Trước sân lá trúc buông khiến nhớ đến chén rượu,

Trong nhà có hoa lan, không cần phải đốt hương.

Đóng cửa lại, hết thảy không phải là chuyện có liên quan đến mình.

Lòng như chim âu trắng làm bạn chốn ngũ hồ.

Đới Phục Cổ 戴复古 (1167 - ?): Thi nhân nổi tiếng phái giang hồ thời Nam Tống, tự Thức Chi 式之 thường sống ở núi Thạch Bình 石屏 Nam Đường 南塘 nên có hiệu là Thạch Bình 石屏, Thạch Bình tiều ẩn 石屏樵隐, người Hoàng Nham 黄岩, Thiên Thai 天台 (nay thuộc Thai Châu 台州, Triết Giang 浙江). 

          Nguồn http://baike.baidu.com/view/7233.htm

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 02/11/2011

Previous Post Next Post