Câu đối: Thượng hành hạ hiệu, bại tục thương phong .....

 

上行下效敗俗傷風淫逸驕奢俱惡霸

高倡卑從壞倫亂法貪殘譎詐盡強豪

Thượng hành hạ hiệu, bại tục thương phong, dâm dật kiêu xa câu ác bá

Cao xướng ti tùng, hoại luân loạn pháp, tham tàn quyệt trá tận cường hào

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                                     Quy Nhơn 14/11/2021

 

Previous Post Next Post