Câu đối: Tạp thực đông tây, bản tính ưng đồng thao thiết ...

 

雜食東西本性應同饕餮

微行南北野心不異窮奇 

Tạp thực đông tây, bản tính ưng đồng thao thiết

Vi hành nam bắc, dã tâm bất dị cùng kì 

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                                     Quy Nhơn 09/11/2021

Previous Post Next Post