Câu đối: Tâm tàng tiểu khí, hựu tục hựu dung, tham vu quyết nội ...

 

心藏小氣又俗又庸貪于厥內

口出大言如糖如蜜毒在其中

Tâm tàng tiểu khí, hựu tục hựu dung, tham vu quyết nội

Khẩu xuất đại ngôn, như đường như mật, độc tại kì trung

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                                     Quy Nhơn 21/11/2021

Previous Post Next Post