Sáng tác: Đạo bàng tức sự

 

道旁即事

雞鴨連聲嘯

犬鷹不得閑

蒼天如有眼

何忍未曾看

                  黃章興

ĐẠO BÀNG TỨC SỰ

Kê áp liên thanh khiếu

Khuyển ưng bất đắc nhàn

Thương thiên như hữu nhãn

Hà nhẫn vị tằng khan

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 01/10/2021

Previous Post Next Post