Sáng tác: Đình viện tức sự

 

庭院即事

棍杖殘風起

劍刀殺氣藏

滿庭鷹與犬

塞院豹和狼

                  黃章興

ĐÌNH VIỆN TỨC SỰ

Côn trượng tàn phong khởi

Kiếm đao sát khí tàng

Mãn đình ưng dữ khuyển

Tắc viện báo hoà lang

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 30/9/2021

Previous Post Next Post