Dịch thuật: Cùng tú tài (Tiếu lâm quảng kí)

 

穷秀才

    有初死见冥王者, 王谓其生前受用太过, 判来生去做一个秀才, 与以五子. 鬼吏禀曰: 此人罪重, 不应如此善遣.王笑曰: 正惟罪重, 我要处他一个穷秀才, 把他许多儿子, 活活累杀他罢了.”

                (笑林广记 - 腐流部)

CÙNG TÚ TÀI

          Hữu sơ tử kiến Minh Vương giả, Vương vị kì sinh tiền thụ dụng thái quá, phán lai sinh khứ tố nhất cá tú tài, dữ dĩ ngũ tử. Quỷ lại bẩm viết: “Thử nhân tội trọng, bất ưng như thử thiện khiển.” Vương tiếu viết: “Chính duy tội trọng, ngã yếu xử tha nhất cá cùng tú tài, bả tha hứa đa nhi tử, hoạt hoạt luỵ sát tha bãi liễu.”

                                                        (Tiếu lâm quảng kí – Hủ lưu bộ)

TÚ TÀI NGHÈO

          Một người vừa mới chết, đi gặp Diêm Vương, Diêm Vương bảo với anh ta rằng, lúc sinh tiền do vì anh ta hưởng thụ quá mức, nên phán kiếp sau cho anh ta làm một vị tú tài, có 5 đứa con. Quỷ sứ tâu rằng: “Người này tội nghiệt quá nặng, không nên xử cho anh ta tốt như thế.” Diêm Vương cười bảo rằng: “Chính vì y tội nghiệt quá nặng nên ta mới xử cho y làm một tên tú tài nghèo, lại cho được nhiều con, để y mệt chết đi.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Cùng tú tài  Hủ lưu bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 20/10/2021

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post