Câu đối: Tái đạo hào đào, kiềm thủ đồ cùng gia nhật mộ ...

 

載道嚎啕黔首途窮加日暮

盈天怨嘆黎元路遠又更深 

Tái đạo hào đào, kiềm thủ đồ cùng gia nhật mộ

Doanh thiên oán thán, lê nguyên lộ viễn hựu canh thâm

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                                              Quy Nhơn 05/10//2021

 

Previous Post Next Post