Câu đối: Cư cao thị thế, phất kính thiên chi nộ, phất ưu dân chi nan, ....

 


居高恃勢弗敬天之怒弗憂民之難為猶不遠惜哉

處上驕功無循地之時無守民之信出話不然危矣 

Cư cao thị thế, phất kính thiên chi nộ, phất ưu dân chi nan, vi do bất viễn, tích tai

Xử thượng kiêu công, vô tuần địa chi thời, vô thủ dân chi tín, xuất thoại bất nhiên, nguy hĩ

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                                              Quy Nhơn 05/10//2021 

Previous Post Next Post