Dịch thuật: Võng võng ý như si (225) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

VÕNG VÕNG Ý NHƯ SI (225)

惘惘意如痴

Thẫn thờ ý như si dại 

          Võng võng 惘惘: Thẫn thờ, thất ý. Trong Sở từ  - Cửu chương – Bi hồi phong 楚辞 -九章-悲回风  có câu:

Phủ bội nhẫm dĩ án chí hề

Siêu võng võng nhi toại hành

抚佩衽以案志兮

超惘惘而遂行

(Phủi vạt áo có đeo ngọc bội kềm nén lòng kích động

Thẫn thờ thất ý bèn ra đi)

          Và trong Tống Ân viên ngoại tự 送殷员外序 của Hàn Dũ 韩愈 đời Đường có câu:

Xuất môn võng võng, hữu li biệt khả liên chi sắc

出门惘惘, 有离别可怜之色

(Thẫn thờ ra khỏi cửa, có dáng vẻ đáng thương lúc biệt li)

https://baike.baidu.com/item/%E6%83%98%E6%83%98/2002725

Câu 225 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Bỗng thơ thơ thẩn thẩn hư không (225)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Bỗng thơ thơ thẩn thẩn NHƯ không

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 17/9/2021

Previous Post Next Post