Câu đối: Viễn viễn hồ nhân ....

 


遠遠乎仁片言必聽毒乎厥內

高高在上唯令是從惡在其中 

Viễn viễn hồ nhân, phiến ngôn tất thính, độc hồ quyết nội

Cao cao tại thượng, duy lệnh thị tùng, ác tại kỳ trung

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 10/9//2021

Previous Post Next Post