Câu đối: Từ huệ vân phiêu .....

 


慈惠雲飄南北香爐安在

惡邪塵去古今臭鼎難存 

Từ huệ vân phiêu, nam bắc hương lô an tại

Ác tà trần khứ, cổ kim xú đỉnh nan tồn

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 28/9//2021

Previous Post Next Post