Dịch thuật: Ức quân du du tứ hà cùng (249) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

ỨC QUÂN DU DU TỨ HÀ CÙNG (249)

憶君悠悠思何窮

Nhớ chàng mà lòng ưu tư lo lắng khôn cùng

          “Du du” 悠悠 ở đây có nghĩa là ưu tư lo lắng, như ở bài Chung phong 終風 phần Bội phong 邶風 trong Kinh Thi có câu:

Chung phong thả mai

Huệ nhiên khẳng lai

Mạc vãng mạc lai

Du du ngã tai

終風且霾

惠然肯來

莫往莫來

悠悠我思

(Cả ngày âm u cuồng phong thổi tới

Có khi người chợt đến

Có khi người không chịu đến

Khiến lòng ta đau buồn lo lắng)

Và ở bài Thập nguyệt chi giao 十月之交 phần Tiểu nhã 小雅 có câu:

Du du ngã lí

Diệc khổng chi vị

Tứ phương hữu tiện

Ngã độc cư ưu

悠悠我里

亦孔之痗

四方有羨

我獨居憂

(Trong lòng ta u buồn lo lắng

Làm cho ngã bệnh

Mọi người khắp nơi đều vui mừng

Chỉ riêng mình ta âu lo)

          (Thi kinh 詩經  Trí Dương xuất bản xã ấn hành. Đài Loan, 2004)

          “Du du” 悠悠 ở câu này có nghĩa là ưu tư lo lắng, khác với “du du” 悠悠ở câu 3 “Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân” 悠悠彼蒼兮誰造因chỉ không gian mênh mông rộng lớn.

Câu 249 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Nỗi nhớ chàng dạu dạu nào xong (214)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Nỗi nhớ chàng ĐAU ĐÁU nào xong

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 29/9/2031

Previous Post Next Post