Dịch thuật: Tặng đũa để biểu dương lòng ngay thẳng

 

TẶNG ĐŨA ĐỂ BIỂU DƯƠNG LÒNG NGAY THẲNG

          Năm Khai Nguyên 开元thứ 4, tức năm 716, người kế tục Diêu Sùng 姚崇làm Tể tướng chủ trì triều chính là Đại học giả Tống Cảnh 宋景. Tống Cảnh học thức uyên bác, quả đoán, chủ trương giảm nhẹ thuế khoá, khoan dung xử phạt, giảm bớt hình phạt, tuyển chọn và cất nhắc nhân tài. Trong một thời gian, nhân tài triều đình đông đúc, muôn dân đều thuận theo.

          Tống Cảnh là nhất đại danh tướng, điều đáng quý nhất ở ông là sự chính trực, không cầu hư vinh, dám dâng lời nói thẳng, thưởng phạt công minh, nghiêm cấm siểm mị nịnh hót, ngay cả Đường Huyền Tông 唐玄宗đối với ông cũng rất kính sợ.

          Ngày nọ, Huyền Tông cử hành yến tiệc trong cung, bảo thị thần đem đôi đũa bằng vàng mà Huyền Tông dùng ban thưởng cho Tống Cảnh. Tống Cảnh tạ ơn, tiếp nhận sự ban thưởng của Huyền Tông, nhưng trong nhất thời không biết Huyền Tông có ý gì nên không dám tỏ lời.

          Huyền Tông nhìn thấy Tống Cảnh nghi hoặc, liền nói rằng:

          - Ban thưởng đũa vàng cho khanh, không phải ban thưởng vàng cho khanh, là để biểu dương mĩ đức chính trực của khanh.

          Tống Cảnh nghe qua, vội xuống điện bái tạ.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 13/8/2021

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post