Dịch thuật: Mã đầu minh đích (114) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

MÃ ĐẦU MINH ĐÍCH (114)

馬頭鳴鏑

Nơi đầu ngựa bắn tên reo

          Minh đích 鳴鏑 / 鸣镝: Một loại mũi tên khi bay phát ra tiếng kêu, cũng gọi là “hưởng tiễn” 响箭, “hao tiễn” 嚆箭, “hao tiễn” 髐箭, “hao tiễn” 髇箭“minh tiễn” 鸣箭, “sáo tiễn” 哨箭  “minh hao” 鸣髇... thời Hán đã có. Loại mũi tên này dùng sắt chế tạo, có trang sức thêm xương thú, ngà voi hoặc sừng trâu trên thân có lỗ nhỏ để phát ra tiếng kêu. Thời cổ người Hồ dùng nhiều. Đời sau gọi là “hưởng tiễn” 响箭, đến đời Thanh hãy còn dùng nhưng đa phần dùng trong dạy và luyện tập.

          Trong Hán thư – Âm nghĩa 汉书 - 音义 có ghi:

Đích, tiễn dã, như kim minh tiễn dã.

, 箭也, 如今鸣箭也.

(Đích là mũi tên, như loại minh tiễn thời nay)

          Trong Sử kí – Hung nô liệt truyện 史记 - 匈奴列传có ghi:

          Mặc Độc nãi tác vi minh đích, tập lặc kì kị xạ, lệnh viết: “Minh đích sở xạ nhi bất tất xạ giả, trảm chi”.

          冒顿乃作为鸣镝, 习勒其骑射, 令曰: “鸣镝所射而不悉射者, 斩之.

          (Mặc Độc bèn làm mũi tên phát ra tiếng kêu để huấn luyện kị xạ, ra lệnh rằng: “Người nào bắn tên phát ra tiếng kêu mà bắn không hết sẽ bị chém”.)

https://baike.baidu.com/item/%E9%B8%A3%E9%95%9D/1096848

          Về âm đọc từ 冒顿:

          Theo Khang Hi tự điển 康熙字典

          Với chữ với bính âm là mò:

          ..... hựu “Tập vận”, “Vận hội”, “Chính vận” tịnh MẬT BẮC thiết, âm MẶC .... hựu Thiền vu danh “Sử kí .  Hung Nô truyện” Cập Mặc Độc lập, công phá Nguyệt Chi. ....

          ..... 集韻,韻會,正韻並密北切音默. ..... 又單于名 史記 . 匈奴傳及冒頓立攻破月氏 .....

          (..... và trong “Tập vận”, “Vận hội”, “Chính vận” đều phiên thiết là MẬT BẮC, âm MẶC. .... là tên của Thiền vu Hung Nô. Trong “Sử kí . Hung Nô truyện” có ghi:  khi Mặc Độc lên kế vị, đã công phá Nguyệt Chi. ....)

                         (trang 56. Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2003)

          Với chữ : với bính âm là duò:

          ..... hựu “Vận hội”, “Chính vận” tịnh ĐƯƠNG MỘT thiết, âm ĐỐT. “Tiền Hán Hung Nô truyện” Thiền vu thái tử viết冒頓. Chú: âm , âm . ...

          ..... 韻會,正韻並當沒切, 音咄. 前漢匈奴傳單于太子曰冒頓. : 冒音默, 頓音毒 .....

          (..... và trong “Vận hội”, “Chính vận” đều phiên thiết là ĐƯƠNG MỘT, âm ĐỐT.  Trong “Tiền Hán Hung Nô truyện” có ghi: Thái tử Thiền vu là 冒頓. Chú rằng: Chữ đọc là MẶC; chữ đọc là ĐỘC. ...

                                  (trang 1394. Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2003)

          Như vậy, tên nhân vật ở đây đọc là MẶC ĐỘC.

Câu 114 và câu 115:

Thành thượng duyên can

城上缘竿

Bám cán giáo mà leo lên thành

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Gươm treo đầu ngựa giáo dan mặt thành (108)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

TÊN REO  đầu ngựa, giáo LAN mặt thành

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 08/8/2021

Previous Post Next Post