Dịch thuật: Long Thủ sơn Lộc Đài sơn (Sơn hải kinh)

龙首山  鹿台山

     又西二百里, 曰龙首之山. 其阳多黄金, 其阴多铁. 苕水出焉, 东南流注于泾水, 其中多美玉.

     又西二百里, 曰鹿台之山. 其上多白玉, 其下多银. 其兽多.... (*) , 羬羊, 白豪 (1). 有鸟焉, 其状如雄鸡而人面, 名曰凫徯. 其鸣自叫也, 见则有兵.                                       (山海经 - 西山经)

LONG THỦ SƠN   LỘC ĐÀI SƠN

          Hựu tây nhị bách lí, viết Long Thủ sơn. Kì dương đa hoàng kim, kì âm đa thiết. Thiều thuỷ xuất yên. Đông nam lưu chú vu Kinh thuỷ, kì trung đa mĩ ngọc.

          Hựu tây nhị bách lí, viết Lộc Đài chi sơn. Kì thượng đa bạch ngọc, kì hạ đa ngân. Kì thú đa tạc (*) ngưu, kiềm dương, bạch hào (1). Hữu điểu yên, kì trạng như hùng kê nhi nhân diện, danh viết Phù Hề. Kì minh tự khiếu dã, hiện tắc binh.

                                                       (Sơn hải kinh – Tây sơn kinh)

Chú của nguyên tác

1- Bạch hào 白豪: một loài heo có sắc lông trắng.

Chú của người dịch

*- Ở đây là chữ “tạc”, bên trái bộ (ngưu), bên phải chữ (sạ).

LONG THỦ SƠN  LỘC ĐÀI SƠN

Lại hướng về phía tây 200 dặm, có Long Thủ sơn. Phía nam của núi có nhiều vàng, phía bắc của núi có nhiều thiết. Sông Thiều phát nguyên từ núi này, sau đó chảy về hướng đông nam rồi đổ vào sông Kinh, trong sông có nhiều ngọc đẹp.

          Lại hướng về phía tây 200 dặm, có Lộc Đài sơn. Trên núi có nhiều bạch ngọc, dưới núi có nhiều kim loại bạc. Trong núi có loài tạc ngưu, kiềm dương, bạch hào. Có loài chim hình dạng giống gà trống, tên là Phù Hề. Tên của nó gọi là theo tiếng kêu của nó. Nó xuất hiện thì sẽ có chiến tranh.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 29/82021

Nguyên tác

LONG THỦ SƠN  LỘC ĐÀI  SƠN

龙首山 鹿台山

Trong quyển

SƠN HẢI KINH

山海经

Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)

Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post