Câu đối: Ngữ xảo ngôn điêu bách sự bất hiềm thanh dữ trọc


語巧言刁百事不嫌清與濁

廉窮恥盡千條無顧辱和榮 

Ngữ xảo ngôn điêu, bách sự bất hiềm thanh dữ trọc

Liêm cùng sỉ tận, thiên điều vô cố nhục hoà vinh

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                              Quy Nhơn 28/8/2021

Previous Post Next Post