Dịch thuật: Khả liên tranh đấu cựu sơn xuyên (106) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

KHẢ LIÊN TRANH ĐẤU CỰU SƠN XUYÊN (106)

可憐爭鬥舊山川

Đáng thương cho chinh phu vì non sông mà tranh đấu 

          Cựu sơn xuyên 舊山川 / 旧山川: Non nước cũ. Vương An Thạch 王安石đời Tống có bài Xuân phong 春风.

Nhất mã xuân phong bắc thủ Yên

Khước nghi thân đắc cựu sơn xuyên

Dương phù thụ ngoại thương giang thuỷ

Trần trướng nguyên đầu dã hoả yên

Nhật tá nộn hoàng sơ trước liễu

Lưỡng (*) thôi tân lục sảo quy điền

Hồi đầu bất kiến tân di phát

 Thuỷ giác khan hoa thị khứ niên

一马春风北首燕

却疑身得旧山川

阳浮树外沧江水

尘涨原头野火烟

日借嫩黄初着柳

(*)催新绿稍归田

回头不见辛夷发

始觉看花是去年

(Trong gió xuân cưỡi ngựa đi lên đất Yên phía bắc

Mà cứ ngỡ thân ở nơi non sông ngày trước

Khí dương lững lờ trên sông xanh ngoài rừng cây

Bụi nơi đồng nội bốc lên trong đám khói bay cao

Ánh nắng vàng nhạt vừa mới khoác lên ngọn liễu

Gió xuân giục sắc xanh dần trở lại cánh đồng

Quay đầu lại nhìn không thấy hoa của cây tân di

Mới hay nhìn thấy hoa nở là vào năm ngoái.

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%A5%E9%A3%8E/7615676

Ở đây là chữ (lưỡng), bản bạch thoại dịch là 春风 (xuân phong)

Câu 106 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Dấu binh lửa nước non như cũ (102)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 03/8/2021

Previous Post Next Post