Câu đối: Bất liệu, thú não nhân đầu ...

 


不料獸腦人頭古現

無疑螺脣蟹口今來

Bất liệu, thú não nhân đầu cổ hiện

Vô nghi, loa thần giải khẩu kim lai

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 02/8//2021

 

Previous Post Next Post