Câu đối: Vũ tuyết bắc phong thị phủ ...

 


雨雪北風是否何故奔逃攜手同歸時旣亟

且貧終寠非疑曷其飲食援心共樂日能安

Vũ tuyết bắc phong thị phủ, hà cố bôn đào, huề thủ đồng quy thời kí cức

Thả bần chung cự phi nghi, hạt kì ẩm thực, viên tâm cộng lạc nhật năng an

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 18/8//2021

 

Previous Post Next Post