Câu đối: Nhân thị bản, bản vong ác khởi ...

 


仁是本本亡惡起

孝為先先沒邪生 

Nhân thị bản, bản vong ác khởi

Hiếu vi tiên, tiên một tà sinh 

                                                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                        Quy Nhơn 10/8//2021

Previous Post Next Post