Dịch thuật: Quân tại thiên nhai, thiếp ỷ môn (119) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

QUÂN TẠI THIÊN NHAI, THIẾP Ỷ MÔN (119)

君在天涯,妾倚門

Chàng ở tận chân trời, thiếp nơi quê nhà tựa cửa ngóng trông 

          Quân tại thiên nhai 君在天涯: Chàng ở tận chân trời.

          Trong Cổ thi thập cửu thủ 古诗十九首 có bài Hành hành trùng hành hành 行行重行行 . Bài thơ thuật lại nỗi nhớ tha thiết của người con gái đối với người chồng viễn chinh. Mở đầu bài thơ viết rằng:

Hành hành trùng hành hành

Dữ quân sinh li biệt

Tương khứ vạn dư lí

Các tại thiên nhất nhai

............

行行重行行

与君生离别

相去万余里

各在天一涯

................

(Đi rồi cứ đi mãi

Cùng chàng đang sống mà phải biệt li

Cách nhau hơn vạn dặm

Mỗi người ở mỗi chân trời)

https://baike.baidu.hk/item/%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E9%87%8D%E8%A1%8C%E8%A1%8C/7866120

          Thiếp ỷ môn 妾倚門: Thiếp tựa cửa ngóng trông.

          Ỷ môn 倚門 / 倚门: Tựa cửa. Điển xuất từ Chiến quốc sách – Tề sách lục 战国策 - 齐策六:

Vương Tôn Giả 15 tuổi, theo hầu Mẫn Vương. Lúc bấy giờ, nước Yên đánh vào quốc đô, Mẫn Vương tháo chạy, không biết chạy đi đâu. Mẹ Vương Tôn Giả nói với Vương Tôn Giả rằng: “Con sáng sớm đi chiều về, thì mẹ tựa cửa trông ngóng con; đợi đến chiều tối mà con chưa về, thì mẹ ra tựa cổng làng trông ngóng con.  Nay con theo hầu đại vương, đại vương bỏ chạy mà con không biết đại vương chạy đi đâu, sao con còn về đây làm gì?”  Thế là Vương Tôn Giả bèn vào chợ, nói rằng: “Trác Xỉ làm loạn nước Tề, giết Mẫn Vương, ai muốn cùng ta giết hắn, hãy xắn tay áo bên phải!” Người trong chợ theo có đến 400 người, cùng Vương Tôn Giả giết chết Trác Xỉ.

          (Nguồn Quốc ngữ . Chiến quốc sách 国语 . 战国策, Lí Duy Kì 李维琦điểm hiệu, Nhạc Lộc thư xã, 2006.)

          Về sau người ta dùng “ỷ môn ỷ lư” chỉ cha mẹ nhớ và mong ngóng con.

          Ở đây tác giả Đặng Trần Côn mượn từ “ỷ môn” để ví người vợ trông ngóng chinh phu.

Câu 119 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thiếp trong cánh cửa chàng ngoài chân mây (112) 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 10/8/2021

Previous Post Next Post