Dịch thuật: Trần Kiều binh biến

 

TRẦN KIỀU BINH BIẾN

          Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận 赵匡胤là vị hoàng đế khai quốc Đại Tống. Tháng Giêng năm 960, Khất Đan 契丹hợp với đội quân Bắc Hán tấn công bao vây nhà Hậu Chu 后周, Chu Cung Đế 周恭帝 phái đại tướng Triệu Khuông Dận đem cấm quân đi chống cự.

          Ngày mùng 3, đại quân đóng tại trạm Trần Kiều 陈娇. Các tướng sĩ nhìn thấy cục thế cấp bách, bèn tụ tập lại thương lượng: “Hiện tại hoàng đế còn nhỏ, không thể tự xử lí chính sự, chúng ta liều chết vì đất nước đánh lui quân địch, ai có thể biết được công lao của chúng ta? Chi bằng trước tiên lập Điểm kiểm (một chức vị, chỉ Triệu Khuông Dận) làm thiên tử, sau đó bắc chinh cũng không muộn.”

          Chẳng bao lâu, em trai của Triệu Khuông Dận là Triệu Khuông Nghĩa 赵匡义biết được nghị luận của mọi người, bèn tìm Triệu Phổ 赵普 đi khuyên các tướng sĩ, nói rằng: “Thái uý (Triệu Khuông Dận) đối với triều đình hết mực trung thành, làm sao có thể thay làm thiên tử? Ông ta quyết sẽ không khoan thứ các ông.”

         Nhưng chẳng bao lâu, các tướng lĩnh tập hợp lại, đồng thời lấy vũ khí ra, lớn tiếng nói rằng: “Theo luật lệnh, ai nói những lời phản nghịch thì bị giết cả 9 họ, lẽ nào các ông mong trong lúc quốc nạn để chúng tôi gặp nạn sao? Huống hồ hiện tại quần long vô thủ, chính lệnh khó mà thống nhất, không biết sẽ phát sinh sự việc gì, chi bằng sách lập Thái uý làm thiên tử, thống nhất hiệu lệnh, đánh lui quân địch.”

          Đêm đó, các tướng lĩnh hành động, đồng thời tìm Thạch Thủ Tín, 石守信 Vương Thẩm Kì 王审琦 trong kinh thành làm nội ứng.

          Ngày mùng 4 lúc trời vừa sáng, các tướng lĩnh mặc giáp phục, cầm binh khí, chạy thẳng đến nơi ngủ của Triệu Khuông Dận, nói rằng: “Các tướng lĩnh không có chủ nhân, mong sách lập Thái uý làm hoàng đế.”

          Triệu Khuông Dận tối hôm trước uống rượu say, thất kinh ngồi dậy, sau đó trong lúc hồ đồ khoác lên mình hoàng bào, nghe mọi người hô vang “Vạn tuế!”

          Và như thế, Triệu Khuông Dận trở thành hoàng đế khai quốc triều Tống.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 25/7/2021

Nguyên tác Trung văn

TRẦN KIỀU BINH BIẾN

陈桥兵变

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post