Dịch thuật: Thuỷ thâm thâm, khiếp đắc mã đề xúc (75) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THUỶ THÂM THÂM, KHIẾP ĐẮC MÃ ĐỀ XÚC (75)

水深深怯得馬蹄蹴

Nước sâu, ngựa sợ khiến vó ngựa giẫm mạnh

 

          Mã đề xúc (túc) 馬蹄蹴 / 马蹄蹴 : Tức vó ngựa giẫm mạnh. Trong bài Tống Dương Tư Gián chi nam Kinh 送杨司谏之南京của Từ Phổ 徐溥 thời Minh có câu:

Đồng vân man man vị thành tuyết

Cố nhân ác thủ đô môn biệt

Mã đề túc liệt Sa Hà băng

Nhạn thanh khiếu lạc Hoài Âm nguyệt

...................

同云漫漫未成雪

故人握手都门别

马蹄蹴裂沙河冰

雁声叫落淮阴月

........................

(Mây cùng một sắc mênh mang, trời chưa có tuyết

Nắm tay bạn cũ tại kinh thành từ biệt

Vó ngựa giẫm mạnh làm vỡ băng ở Sa Hà

Tiếng chim nhạn kêu vang khiến trăng nơi Hoài Âm lay động như muốn rụng)

..........

http://www.bibihua.com/zishici_wygkpzmwytpi/

          Chữ trong Khang Hi tự điển phiên thiết là “tử lục” 子六 (túc); và “thất túc” 七宿 (thúc), nghĩa đồng. Như vậy chữ có âm đọc là “TÚC” hoặc “THÚC”.

Câu 75 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Dòng nước sâu ngựa nấn chân bon (70)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

GIÒNG  nước sâu ngựa NẢN chân bon

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 10/7/2021

Previous Post Next Post