Câu đối: Tiền hậu gian thần .....

 


前後奸臣口蜜言甘李林甫

古今蠢相頭堅智拙周道登

Tiền hậu gian thần, khẩu mật ngôn cam Lí Lâm Phủ

Cổ kim xuẩn tướng, đầu kiên trí chuyết Chu Đạo Đăng

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 09/7/2021

Previous Post Next Post