Dịch thuật: Thú phu chẩm cổ ngoạ Long sa (76) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THÚ PHU CHẨM CỔ NGOẠ LONG SA (76)

枕鼓臥龍沙

Chiến sĩ nơi biên tái gối trống nằm nơi sa mạc 

          Ngoạ Long sa 臥龍沙 / 卧龙沙: Tức Bạch Long đôi 白龙堆tại Tân Cương 新疆, phía đông bắc nước Lâu Lan 楼兰 cổ. Đây là  một sa mạc rộng lớn kéo dài cả trăm dặm, quanh co uốn khúc có hình dạng như rồng, sắc trắng bạc, nhìn như vô số rồng đang bơi trong biển cát, nên có tên là Bạch Long đôi.

          “Ngoạ Long sa” xuất xứ từ Tái hạ khúc 塞下曲 (bài 5) của Lí Bạch 李白.

Tái lỗ thừa thu há

Thiên binh xuất Hán gia

Tướng quân phân hổ trúc

Chiến sĩ ngoạ Long sa

Biên nguyệt tuỳ cung ảnh

Hồ sương phất kiếm hoa

Ngọc quan thù vị nhập

Thiếu phụ mạc trường ta

塞虏乘秋下

天兵出汉家

将军分虎竹

战士卧龙沙

边月随弓影

胡霜拂剑花

玉关殊未入

少妇莫长嗟

(Giặc Hồ phương bắc thừa lúc mùa thu đến đã tràn xuống phương nam

Đại quân triều đình xuất binh nghinh địch

Tướng quân nhận hổ phù xuất chinh

Chiến sĩ kiên thủ ngự địch nằm nơi sa mạc

Trăng nơi biên tái đi theo bóng cung

Sương nơi đất Hồ đọng nơi kiếm hoa

Chưa chiến thắng, đại quân chưa vào lại Ngọc Môn quan

Thiếu phụ chốn phòng khuê chớ nên than thở)

https://www.epochtimes.com/gb/15/9/14/n4527100.htm

Câu 76 này và cả câu 77, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Ôm yên gối trống đã chồn

 Nằm vùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh

                                                                                        (71 – 72)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 11/7/2021

Previous Post Next Post