Dịch thuật: Thời khắc trung, lịch lịch hoành qua tráng sĩ yểu (99) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THỜI KHẮC TRUNG

LỊCH LỊCH HOÀNH QUA TRÁNG SĨ YỂU (99)

時刻中, 歷歷橫戈壯士夭

Trải qua thời gian,, các tráng sĩ cầm giáo ra trận đều bị chết trẻ

          Hoành qua 橫戈: Cầm ngang ngọn giáo, đa phần dùng để chỉ tác chiến.

Lí Bạch 李白đời Đường có bài Tống Vũ lâm Đào tướng quân 送羽林陶将军

Tướng quân xuất sứ ủng lâu thuyền

Giang thượng tinh kì phất tử yên

Vạn lí hoành qua thám hổ huyệt

Tam bôi bạt kiếm vũ Long Tuyền

Mạc đạo từ nhân vô đảm khí

Lâm hành tương tặng Nhiễu Triều tiên

将军出使拥楼船

江上旌旗拂紫烟

万里横戈探虎穴

三杯拔剑舞龙泉

莫道词人无胆气

临行将赠绕朝鞭

(Đào tướng quân trên lâu thuyền đi sứ, oai phong lẫm liệt

Cờ xí phất phới bay trong đám khói tía bao phủ lấy mặt sông

Chuẩn bị đi xa cầm ngang ngọn giáo thăm dò hang cọp

Sau ba chén rút kiếm Long Tuyền ra múa

Chớ có cho rằng từ nhân như tôi đây không có đảm khí

Lúc lên đường, tôi tặng ông chiếc roi ngựa như Nhiễu Triều ngày nào)

https://baike.baidu.com/item/%E9%BE%99%E6%B3%89%E5%89%91/5278879

          Trong bài Biệt Đường thập ngũ giới nhân kí Lễ bộ Giả Thị lang 别唐十五诫因寄礼部贾侍郎 của Đỗ Phủ 杜甫có câu:

Hồ tinh truỵ Yên địa

Hán tướng nhưng hoành qua

胡星坠燕地

汉将仍横戈

(Sao Mão đã rụng ở đất Yên

Mà tướng nhà Hán vẫn phải còn chiến đấu)

Câu 99 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Trải chốn nghèo tuổi được bao nhiêu (94)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 28/7/2021

Previous Post Next Post