Dịch thuật: Phong nhận hạ, ôn ôn hiệp khoáng chúa ân thâm (98) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

PHONG NHẬN HẠ

ÔN ÔN HIỆP KHOÁNG CHÚA ÂN THÂM (98)

風刃下, 溫溫挾纊主恩深

Trong gió rét như dao cắt, ơn chúa sâu đậm nên cảm thấy ấm áp 

          Hiệp khoáng 挾纊 / 挟纩: Được khoác áo bông, ví được sự an ủi uý lạo mà cảm thấy ấm áp. Điển xuất từ Tả truyện – Tuyên Công thập nhị niên 左传 - 宣公十二年.

          Đông, Sở Tử phạt Tiêu, Tống Hoa Tiêu dĩ Thái nhân cứu Tiêu. Tiêu nhân tù Hùng Tương Nghi Liêu cập công tử Bính. Vương viết: “Vật sát, ngô thoái.” Tiêu nhân sát chi. Vương nộ, toại vi Tiêu, Tiêu hội. Thân Công Vu Thần viết: “Sư nhân đa hàn.” Vương tuần tam quân, phủ nhi miễn chi. Tam  quân chi sĩ, giai như hiệp khoáng.

          , 楚子伐萧, 宋华椒以蔡人救萧. 萧人囚熊相宜僚及公子丙. 王曰: “勿杀, 吾退.” 萧人杀之. 王怒, 遂围萧, 萧溃. 申公巫臣曰: “师人多寒.” 王巡三军, 抚而勉之. 三军之士, 皆如挟纩.

          (Mùa Đông Sở Trang Vương đánh nước Tiêu. Hoa Tiêu nước Tống đem quân cứu nước Tiêu. Quân nước Tiêu bắt được Hùng Tương Nghi Liêu và công tử Bính. Sở Trang Vương bảo rằng: “Chớ có giết, ta sẽ lui binh”. Người nước Tiêu giết họ, Sở Trang Vương phát nộ, bèn bao vây nước Tiêu, nước Tiêu tan vỡ. Thân Công Vu Thần nói rằng: “Người trong quân đa số đều bị rét.” Sở Trang Vương đi tuần ba quân, phủ dụ động viên họ. Ba quân cảm thấy như được khoác lên áo bông ấm áp.

          Đỗ Dự 杜预 chú rằng:

Khoáng, miên dã, ngôn duyệt (duyệt) dĩ vong hàn

, 绵也, 言说 () 以忘寒

(Khoáng là bông, ý nói vui trong lòng mà quên cả rét)

http://zidian.qihaoming.com.cn/cd/ci_174113dc.html

Chữ “phong” trong câu 98, bản Chinh phụ ngâm của Vân Bình Tôn Thất Lương là chữ (mũi nhọn).

Bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển, và bản Chinh phụ ngâm của Vân Bình Tôn Thất Lương, chữ đều phiên âm là “chúa”. Chữ này, âm Hán Việt đọc là “chủ”. Như vậy câu 98 phiên âm là:

Phong nhận hạ, ôn ôn hiệp khoáng chủ ân thâm

風刃下, 溫溫挾纊主恩深

Câu 98 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Nức hơi ấm ân dày từ trước (93)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Nức hơi mạnh ân dày từ trước

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 27/7/2021

Previous Post Next Post