Dịch thuật: Phong xan lộ túc, tuyết hĩnh băng tu (91) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

PHONG XAN LỘ TÚC, TUYẾT HĨNH BĂNG TU (91)

風餐露宿雪脛冰鬚

Ăn gió nằm sương, chân ngập trong tuyết, râu bám  đầy băng 

          Phong xan lộ túc 風餐露宿 / 风餐露宿:

          Phong xan 風餐: Ăn cơm trong gió.

          Lộ túc 露宿: Ngủ ở ngoài trời.

Hình dung lộ đồ gian nan vất vả. Thành ngữ này xuất xứ từ bài Tương chí Quân tiên kí Trì Thích Viên tam do tử 将至筠先寄迟适远三犹子 của Tô Thức 苏轼 đời Tống.

Lộ túc phong xan lục bách lí

Minh triêu ấm mã Nam Giang thuỷ

露宿风餐六百里

明朝饮马南江水

(Đã sáu trăm dặm ăn cơm trong gió, ngủ ở ngoài trời

Sớm mai sẽ cho ngựa uống nước ở Nam Giang)

https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%8E%E9%A4%90%E9%9C%B2%E5%AE%BF/2634561

          Tuyết hĩnh băng tu 雪脛冰鬚 / 雪胫冰须:

          Tuyết hĩnh 雪胫: Chân ngập trong tuyết rơi dày.

          Băng tu 冰须: Râu bám đầy băng giá. 

          “Tuyết hĩnh, băng tu” hình dung nỗi gian lao khó nhọc.

          Xuất xứ từ bài Tuyết trung văn tường ngoại dục ngư thái giả cầu thụ chi thanh thậm khổ hữu cảm 雪中闻墙外鬻鱼菜者求售之声甚苦有感 của Phạm Thành Đại 范成大thời Nam Tống. Bài thơ miêu thuật tình cảnh của một ông lão bán rau cá dạo trên đường, cất tiếng rao khan cả giọng trong cơn tuyết và trong cái rét.

Huề la khu xuất cảm thâu nhàn

Tuyết hĩnh băng tu quán nhẫn hàn

Khởi thị bất năng quynh hộ toạ

Nhẫn hàn do khả nhẫn cơ nan

Đề hào thăng đẩu để thiên câm

Đống tước cơ nha cộng nhất âm

Lao nhữ dĩ sinh linh chí thử

Du du đại khối quả hà tâm

携箩驱出敢偷闲

雪胫冰须惯忍寒

岂是不能扃户坐

忍寒犹可忍饥难

啼号升斗抵千金

冻雀饥鸦共一音

劳汝以生令至此

悠悠大块果何心

(Xách giỏ đi rao lạc cả giọng mà nào dám nghỉ

Chân ngập trong tuyết, râu bám đầy băng, vì cuộc sống mà nhẫn được cái rét

Há ông chẳng muốn đóng cửa ngồi sưởi ấm cùng với người thân sao

Chịu rét còn có thể chứ chịu cơn đói thì thật là khó vô cùng

Rao bán chút cá rau, mà một thăng một đấu lương thực giá đến cả ngàn vàng

Tiếng rao của ông tha thiết chẳng khác nào tiếng chim sẽ bị rét chim quạ bị đói

Cuộc sống đã bức ông lao khổ đến mức này

Trời đất mênh mông kia có an được tâm không)

http://www.guoxuemeng.com/mingju/428659.html

Câu 91 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lại lạnh lùng những chỗ sương phong (86) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 23/7/2021

Previous Post Next Post