Dịch thuật: Nhất kiến như cố (Thành ngữ)

NHẤT KIẾN NHƯ CỐ

一见如故

MỚI GẶP LẦN ĐẦU MÀ NHƯ ĐÃ QUEN BIẾT TỪ LÂU

Giải thích: Hình dung mới gặp mặt lần đầu mà như là bạn cũ thân nhau.

Xuất xứ: Tống . Âu Dương Tu 欧阳修 Tống Kì 宋祁: Tân Đường thư – Phòng Huyền Linh truyện 新唐书 - 房玄龄传.

          Khai quốc công thần triều Đường Phòng Huyền Linh 房玄龄từ nhỏ đã thông tuệ nhanh nhẹn, từng nói với phụ thân:

          - Đừng tưởng triều Tuỳ nhất thống giang sơn, thái bình vô sự, há chẳng biết hoàng thượng vô đức vô công, lại trọng dụng bề tôi nịnh bợ, lạm sát người vô tội, tiếng oán than của bách tính đầy đường, còn theo lòng dục của mình phế hoàng thái tử, sự diệt vong của triều Tuỳ chẳng còn bao lâu nữa.

          Phụ thân sợ, liền bảo ông không nên nói bậy.

          Phòng Huyền Linh 18 tuổi đậu Tiến sĩ, được trao chức Vũ kị uý 羽骑尉. Về sau, Hán Vương Trần Hữu Lượng 陈友谅phản lại triều Tuỳ, Phòng Huyền Linh chịu liên luỵ, bị biếm ra Thượng quận 上郡.

          Phòng Huyền Linh nghe nói có cờ nghĩa giương cao, phản lại triều Tuỳ, Tần Vương Lí Thế Dân 秦王李世民 tiếng tăm hiển hách tuần hành phía bắc sông Vị , liền giục ngựa đầu bôn, trong lúc vội vàng cầm cả roi ngựa tiến vào quân môn cầu kiến.

          Lí Thế Dân đối với Phòng Huyền Linh nghe danh từ lâu, hai người vừa mới gặp mặt nhau đã thấy hợp. Trong Tân Đường thư – Phòng Huyền Linh新唐书 - 房玄龄传 truyện gọi họ là “nhất kiến như cố” 一见如故, có ý hận là gặp nhau muộn. Lí Thế Dân lập tức trao cho Phòng Huyền Linh chức Phủ kí thất 府记室.

          Từ đó, Phòng Huyền Linh cùng Lí Thế Dân bôn nam tẩu bắc, cửu tử nhất sinh. Mỗi lần thắng trận, các tướng lĩnh được vàng bạc châu báu, Phòng Huyền Linh là nhân tài mà Lí Thế Dân thâu nạp, chẳng trách Lí Thế Dân từng nói:

          - Quang Vũ Đế 光武帝 đời Hán có được Đặng Vũ 邓禹, khiến các mạc liêu tương thân tương ái; nay ta có Phòng Huyền Linh, cũng giống như có được Đặng Vũ vậy.

          Năm 627, Đường Thái Tông Lí Thế Dân lên ngôi, tuyên bố Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối 杜如晦, Trưởng Tôn Vô Kị 长孙无忌, Uý Trì Kính Đức 尉迟敬德, Hầu Quân Tập 侯君集là những công thần đệ nhất, nhậm mệnh Phòng Huyền Linh làm Trung thư lệnh 中书令 (Tể tướng).  

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 31/7/2021

Nguyên tác Trung văn

NHẤT KIẾN NHƯ CỐ

一见如故

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post