Dịch thuật: Liệu tưởng lương nhân kinh lịch xứ (88) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LIỆU TƯỞNG LƯƠNG NHÂN KINH LỊCH XỨ (88)

料想良人經歷處

Liệu tưởng đến nhưng nơi mà chàng trải qua

Lương nhân 良人: Thời cổ, vợ chồng xưng hô qua lại là “lương nhân”, về sau dùng cho vợ xưng hô chồng.

          Trong Thi – Tần phong – Tiểu nhung - 秦风 - 小戎có câu:

Yêm yêm lương nhân

Trật trật đức âm

厌厌良人

秩秩德

(Phu quân an tĩnh nhu hoà

Có thanh danh lễ tiết)

          Và trong Tí dạ Ngô ca 子夜吴歌 bài thứ 3 của Lí Bạch 李白thời Đường có câu:

Hà nhật bình Hồ lỗ

Lương nhân bãi viễn chinh

何日平胡虏

良人罢远征

(Ngày nào dẹp yên được giặc Hồ

Phu quân sẽ không còn đi chinh chiến)

Câu 88 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Tưởng chàng giong ruổi mấy niên (83) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 20/7/2021

Previous Post Next Post