Câu đối: Hắc mạo hổ lang .....
黑帽虎狼恥本廉根俱盡斷

白衣犬馬仁花義草總皆枯

 

Hắc mạo hổ lang, sỉ bản liêm căn câu tận đoạn

Bạch y khuyển mã, nhân hoa nghĩa thảo tổng giai khô

 

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 13/7/2021 

Previous Post Next Post