Câu đối: Dân dĩ thực vi thiên .....

 


民以食為天天傾民無所倚

國以民為本本折國有所危

Dân dĩ thực vi thiên, thiên khuynh, dân vô sở ỷ

Quốc dĩ dân vi bản, bản chiết, quốc hữu sở nguy 

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 20/7/2021

 

Previous Post Next Post