Câu đối: Chấp khuê bích nhi thiện quyền mưu .....

 執圭璧而擅權謀天官正是

拈紙書以撈財物夜賊無猜

Chấp khuê bích nhi thiện quyền mưu, thiên quan chính thị

Niêm chỉ thư dĩ lao tài vật, dạ tặc vô sai

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 15/7/2021

Previous Post Next Post