Dịch thuật: Sư đà hái thuốc phương xa (3231) ("Truyện Kiều")

 

SƯ ĐÀ HÁI THUỐC PHƯƠNG XA (3231)

          Giả Đảo 賈島 thời Đường có bài “Tầm ẩn giả bất ngộ” 寻隐者不遇:

Tùng hạ vấn đồng tử

Ngôn sư thái dược khứ

Chỉ tại thử sơn trung

Vân thâm bất tri xứ

松下问童子

言师采药去

只在此山中

云深不知处

(Dưới rừng tùng hỏi thăm đạo đồng: “Thầy đi đâu rồi?”

Đạo đồng nói rằng: Thầy đã đi vào núi hái thuốc.”

Chỉ ở trong núi đó thôi

Nhưng mây mù phủ khắp, không biết thầy đến nơi nào)

          (“Đường thi tam bách thủ” 唐诗三百首 - Nhiếp Xảo Bình 聂巧平chú dịch. Vũ Hán: Sùng Văn thư cục, 2007) 

Sư đà hái thuốc phương xa

Mây bay hạc lánh, biết là tìm đâu?

(“Truyện Kiều” 3231 – 3232)

Hái thuốc: Hái cây, lá để làm thuốc

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Đường thi: Lâm hạ vấn đồng tử, ngôn sư thái dược khứ.

          唐詩林下問童子言師採藥去

          (Thơ Đường: Dưới rừng hỏi, trẻ con nói thầy đi hái thuốc vắng)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: Câu 3231 này trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du đã lấy ý từ bài “Tầm ẩn giả bất ngộ” của Giả Đảo.

          Câu đầu ở bài “Tầm ẩn giả bất ngộ” của Giả Đảo, trong“Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích là:

Lâm hạ vấn đồng tử

林下問童子

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 11/5/2021

Previous Post Next Post