Câu đối: Chức trọng quyền khuynh ...

 職重權傾聽政本來俱缺止

位高祿處公根實總無儀

 

Chức trọng quyền khuynh, thính chính bản lai câu khuyết chỉ

Vị cao lộc hậu, xử công căn thật tổng vô nghi

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 11/5/2021

 

Previous Post Next Post